Skip to main content
Državni svetnik / svetnica Vsebina
RAJKO FAJT

Vprašanje o nadaljnji dinamiki izvajanja del za REKO KRIŽ R1 229/1286 z R3-745/4116, REKO R3-745/4116 v dolžini 446 m (Janežovci), izgradnja avtobusnih postajališč (AP) ob R3-745/4116 in izgradnja državne kolesarske povezave (DKP) ob R1-229/1286 v Občini Destrnik, naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (8. seja)   

NEKDANJI DRŽAVNI SVETNIK TOMAŽ HORVAT (DO 8. 5. 2023)

Vprašanji in pobuda glede uveljavljanja pravice športnikov do preventivnega zdravstvenega varstva (5. seja)   

Vprašanje glede nakupa letala za gašenje (5. seja)   

Pobuda za vrnitev pravice do spremstva slepim osebam med zdraviliškim zdravljenjem (4. seja)   

 

DR. BRANKA KALENIĆ RAMŠAK

Pobuda za določitev izjem glede evidentiranja izrabe delovnega časa na področju visokega šolstva in znanstvenoraziskovalne dejavnosti (6. seja)  

DANIJEL KASTELIC

Pobuda za črtanje ukrepa neusklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 iz Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, EPA 1065-IX  (10. seja)

Vprašanja glede zagotavljanja pogojev za spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov, obveznosti države do Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in njegovega statusa (9. seja)   

Vprašanje in pobuda glede Zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije (8. seja)   

Pobuda za čimprejšnjo sistematično in nadzorovano odstranitev proizvodov in materialov iz azbestnih vlaken iz življenjskega prostora in okolja (6. seja)   

Pobudi glede objave lažje berljivih in razumljivih informacij o storitvah državnih organov in organov javne uprave na državnem portalu eUprava (6. seja)   

Pobuda za spremembo Gradbenega zakona glede obveznosti graditve dostopnih objektov (4. seja)   

Pobuda za zagotovitev pravice do brezplačnega medkrajevnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu za invalide, ki so zaposleni za krajši delovni čas (3. seja)   

Pobuda za pripravo sprememb volilne zakonodaje z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter zagotavljanja aktivne in pasivne volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi pri vseh volitvah in odločanju (2. seja)    

MILAN OZIMIČ

Vprašanje glede problematike umestitve vetrnih elektrarn na območju Pohorja (11. seja)

BRANKO TOMAŽIČ

Vprašanje glede tega, kako in kdo nadzira korupcijska tveganja v okviru presoj vplivov na okolje in okoljevarstvenih soglasij (9. seja)   

Vprašanje glede širitve ljubljanskih avtocestnih vpadnic in ljubljanskega cestnega obroča (6. seja)   

Pobude glede spremembe načina oskrbovanja javnih zavodov in državnih ustanov s hrano (5. seja)    

Vprašanji glede zaščite lastninskih upravičenj lastnika nepremičnine na zavarovanih območjih (4. seja)  

Vprašanje glede pridružitve slovenskega ministra za naravne vire in prostor k pozivu evropskih ministrov, pristojnih za naravne vire, glede ohranitve stroge zaščite volka (3. seja)   

Vprašanji glede Strateškega sveta za prehrano  (2. seja)  

MONIKA AŽMAN

Vprašanji v zvezi z razmerami na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (4. seja)  

BOJAN BOROVNIK

Pobude glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v glasbene šole in usposabljanja glasbenih pedagogov za delo z otroki s posebnimi potrebami (7. seja)   

Pobuda glede zagotovitve nemotenega financiranja programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) (4. seja)   

PETER DERMOL

Pobude glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v glasbene šole in usposabljanja glasbenih pedagogov za delo z otroki s posebnimi potrebami (7. seja)   

Pobudi Vladi Republike Slovenije glede financiranja stroškov dela v vrtcih (3. seja) 

DAVID KLOBASA

Pobuda glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolj (9. seja)

Vprašanja glede prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) (7. seja)  

GREGOR KORENE

Vprašanje in pobuda glede statusa podjetja Pošta Slovenije, d. o. o., in ureditve financiranja univerzalne poštne storitve (6. seja)   

MARKO LOTRIČ

Vprašanje glede projekta ene ali več pilotnih pokrajin  (Priloga1Priloga2,  Priloga3,  Priloga4)  (10. seja)   

ANTON MEDVED

Pobuda glede zagotovitve sredstev za ureditev semaforiziranega križišča na glavni cesti Pragersko-Šikole (10. seja)   

JASMINA OPEC VÖRÖŠ

Pobuda za spremembo Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (9. seja)    

Vprašanji glede ukrepov Vlade Republike Slovenije na področju soočanja z demografskimi spremembami in implementacije Strategije dolgožive družbe (4. seja)   

DR. RADOVAN STANISLAV PEJOVNIK

Pobuda za določitev izjem glede evidentiranja izrabe delovnega časa na področju visokega šolstva in znanstvenoraziskovalne dejavnosti (6. seja)   

LEOPOLD POGAČAR

Vprašanje glede časovnice izgradnje daljinske kolesarske povezave D2 od občine Radovljica, skozi občino Žirovnica do občine Jesenice (10.seja)   

Pobuda za dopolnitev četrtega odstavka 142. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (2. seja)   

ANDREJ POGLAJEN

Vprašanje glede izboljšanja zakonskih pogojev subvencioniranja najemnin za občine, ki razpolagajo z zadostnim številom neprofitnih stanovanj (7. seja)  

MILOŠ POHOLE

Pobudi za uporabo ažurnih podatkov o premoženju v postopku ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev in sprotno posodabljanje vseh uradnih baz podatkov o premoženju (10. seja)

Pobuda za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja kmetijskih in gozdnih zemljišč, katerih lastniki so pravne osebe javnega prava, ki ne obstajajo več (9. seja)

Vprašanje glede utemeljenosti razlikovanja pri določanju predkupne pravice pri prodaji zemljišč, ki so po namenski rabi tako kmetijska kot gozdna, na podlagi obsega prodaje kmetijskih zemljišč (9. seja)    

Pobuda glede spremembe cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročajo živali zavarovanih vrst (4 seja)   

Pobuda  za enotno ureditev prakse glede obveščanja predkupnih upravičencev, kadar se v stečajnem postopku kmetijska in gozdna zemljišča prodajajo na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj (3. seja)   

JOŽEF ŠKOLČ

Zahteva za dopolnitev Odgovora Vlade Republike Slovenije na njegovo Vprašanje glede načrtovanih ukrepov za odpravo napak in krivic, storjenih prosilcem za Zoisovo štipendijo, v povezavi z izjemnimi dosežki, doseženimi na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2019/2020, naslovljena na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. (8. seja)    

Vprašanje glede načrtovanih ukrepov za odpravo napak in krivic, storjenih prosilcem za Zoisovo štipendijo v povezavi z izjemnimi dosežki, doseženimi na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2019/2020 (5. seja)   

DRAGO ŽURA

Vprašanje glede izvajanja t. i. Magna memoranduma z dne 4. 8. 2017 in sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 10. 6. 2021 v zvezi z zagotavljanjem vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica zaradi umestitve industrijskega obrata Magna Nukleus (5. seja)   

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Datum Vsebina
13.09.2023

Pobuda Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov Vladi Republike Slovenije v zvezi z načinom izvajanja obdelave bioloških odpadkov (9. seja)   

 

13.09.2023

Vprašanje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravi in regionalni razvoj v zvezi z dostopanjem do sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost za sofinanciranje projektov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (9. seja)     

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum Vsebina
13.09.2023

Pobude Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vladi Republike Slovenije glede ureditve področja biovarnosti rejnih živali (9. seja)   

13.09.2023

Pobuda Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede spremembe splošne prepovedi uporabe javnih cest za traktorje, ki dosegajo višje hitrosti (9. seja)  

21.06.2023

Vprašanje glede odškodnin zaradi omejevanja lastninske pravice z okoljskimi ukrepi in škodo, ki jo povzročajo velike zveri in divjad na kmetijskih zemljiščih (7. seja)   

Pobuda za zagotovitev zimskega letnega dodatka tudi za upokojence z ožjim obsegom pravic in upokojence iz naslova pokojninskega zavarovanja kmetov (7. seja)