Skip to main content

Državni svet Republike Slovenije vsako leto izda poročilo o delu, ki vsebuje sestavo Državnega sveta v mandatnem obdobju, opis uresničevanja pristojnosti Državnega sveta, pregled dela interesnih skupin, predstavitev mnenj in poročil delovnih teles Državnega sveta, opis sodelovanja s civilno družbo ter opis mednarodne dejavnosti Državnega sveta.

 

Poročila o delu Državnega sveta
Šesti mandat (2017–2022):
Peti mandat (2012–2017):
Četrti mandat (2007–2012):
Tretji mandat (2002–2007):
Državni svet - že 25 let stičišče interesov družbe

 

Pred vami je monografija o Državnem svetu Republike Slovenije, ki je nedavno zaokrožil četrt stoletnico svojega obstoja.  Vsekakor gre najprej zahvala za dosedanje uspešno delo vsem bivšim predsednikom Državnega sveta, ki so orali ledino v konstituiranju političnega sistema naše mlade države, podpredsednikom in državnim svetnikom v vseh petih mandatih. Posebna zahvala gre tudi sekretarjem Državnega sveta in strokovnim službam, ki so svoje delo opravljale z velikim profesionalnim zanosom in neizčrpnim optimizmom, kar vse je zahtevalo prelomno obdobje utrjevanja državotvornih temeljev naše mlade demokracije.

- Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije v petem mandatu

 

Leto Naslov zbornika
2023 Pravni, moralni in psihološki izzivi omejevanja svobode izražanja ter kultura dialoga
2022 "Quo vadis, Slovenija?"

2020

Pokrajine v Sloveniji
2019

Izzivi na področju izvajanja dimnikarskih storitev

70 let zveze Nato in 15 let članstva Slovenije v zvezi Nato

Naslovimo prekarnost za boljši jutri

V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?

V iskanju zgodbe Poljaka v izgnanstvu: Emil Korytko (1813-1839) v Ljubljani

Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve

2018

Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja

2014

150 let sokolstva v Sloveniji (1863-2013)

Kaj kultura praznuje? Vloga ljubiteljske kulture

2013

Delovanje javnih zavodov

Kultura včeraj, danes, jutri

2012

Premislimo Slovenijo

Diskriminacija starejših

Energetska prihodnost Slovenije

2011

Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem

Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji

5. slovenski forum športa za vse

Zagovorništvo starejših

2010

Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije

Čas je za spremembe v urejanju prostora

Športna rekreacija danes in jutri

Nacionalna strategija razvoja energetike na področju tekočih goriv v okviru Zelene knjige

Kaj lahko pričakujemo od centrov odličnosti?

2009

O slovensko italijanskih odnosih in odnosu države Slovenije do svojih rojakov v sosednjih državah

O argumentaciji in retoriki v političnem in javnem prostoru

Sistemske spremembe na področju institucionalnega varstva starejših v Sloveniji

Izvori slovenske ustave

Otrok v vrtincu odločitev institucij

2008

Ohranitev kraške krajine kot razvojna priložnost Krasa

Na križišču V. in X. vseevropskega koridorja: priložnosti in nevarnosti za Slovenijo

2007

Plinski terminali v tržaškem zalivu: da ali ne?

Kako narediti institucije prijaznejše starejšim?

Kako narediti to državo varno za otroke?

V pričakovanju novega nacionalnega programa za kulturo

Vseživljenjsko izobraževanje in aktivno staranje

Podnebne spremembe in vplivi na razvoj turizma

Prodaja državnega premoženja

Javna predstavitev mnenj o privatnem šolstvu v Republiki Sloveniji

Trajnostni razvoj in slovenska stvarnost - I

Trajnostni razvoj in slovenska stvarnost - II

Pomen in vloga dvodomnosti

2006

Žrtve vojne in revolucije

Problematika drog v Sloveniji

Globalna varnost v turizmu v Sloveniji

2004

Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v programe

Koroški vestnik: 50 let Avstrijske državne pogodbe